Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hondenschool Together gevestigd te Ede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69964017.

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool Together
 2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 5. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit 10 opeenvolgende lessen van één les per week.
 6. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

 1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 4. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een Y-tuig, platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 6. Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met de trainer.
 7. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Aantonen voldoende bescherming door Vaccincheck en Titeren worden ook geaccepteerd. Advies is om ook te beschermen tegen kennelhoest en hondsdolheid.
 8. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 9. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

Artikel 4: Annulering van lessen

 1. De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
 2. Door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen, inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 3. Voor de zomervakantie, periode regio midden, geldt dat voor start lesblok gemelde vakantie cursist automatisch doorgeschoven worden tot een maximum van 4 lessen. Lessen die gemist worden buiten deze periode komen altijd te vervallen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 3. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 5. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
 6. De hondenschool is niet aansprakelijkheid voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de gegeven adviezen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist

 1. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: Copyright

1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8: Geschillen

1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.